Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá và xếp loại các cơ quan đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành thông báo về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo như sau:

- Các cơ quan, đơn vị xếp Loại A gồm:

1. Sở Tài chính;

2. Sở Nội vụ;

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Sở Công thương;

5. Sở Thông tin và Truyền thông;

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Sở Khoa học và Công nghệ;

8. Sở Tư pháp;

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

12. Sở Ngoại vụ;

13. Sở Xây dựng;

14. Thanh tra tỉnh;

15. Sở Y tế;

16. Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;

17. Kho bạc Nhà nước Tiền Giang;

18. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang;

19. Công an tỉnh Tiền Giang;

20. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang;

21. Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước;

22. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo;

23. Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy;

24. Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè;

25. Ủy ban nhân dân huyện thị xã Cai Lậy;

26. Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông;

27. Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông;

28. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành;

29. Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho;

30. Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây.

Still0131_00002 Still0131_00004

Hoạt động văn phòng “Một cửa” Sở Tư pháp Tiền Giang. Ảnh: Trọng Hiếu

- Các cơ quan, đơn vị xếp Loại B gồm:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

3. Sở Tài nguyên và Môi trường;

4. Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công.

- Cơ quan xếp Loại C: Sở Giao thông vận tải.

Qua kết quả thẩm định xếp loại thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, biểu dương thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xếp loại A và đề nghị tiếp tục phát huy hơn nữa và đạt được nhiều kết quả trong năm 2018.

Phê bình Thủ trưởng đơn vị có kết quả xếp loại B 02 năm liên tiếp (năm 2016, 2017) trong thực hiện công tác cải cách hành chính (Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công) và đơn vị xếp loại C trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 (Sở Giao thông vận tải).

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công quan tâm nhiều hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại đơn vị, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

P.H