Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông

(THTG) Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – Nguyễn Văn Vĩnh vừa ký ban hành công văn số 7491 của UBND tỉnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

giao-thong

Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông.

UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung như: Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn phải chỉ đạo xử lý nghiêm khi nhận được văn bản thông báo của lực lượng Cảnh sát giao thông; đồng thời công khai thông báo trong cơ quan, đơn vị, địa phương để làm gương.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tuân thủ đúng quy định trong quá trình xử lý các vi phạm; mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý theo đúng quy định./

Bá Thủy