Cai Lậy kiểm tra hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm

      Đội quản lý thị trường số 5 tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn huyện Cai Lậy.

      Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm ở huyện Cai Lậy, đa số cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm điều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các loại mũ bảo hiểm điều có nhãn mác, hoá đơn chứng từ, dấu hợp quy, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số loại mũ bảo hiểm không rỏ nguồn góc xuất xứ, không nhãn hàng hoá, không có dấu hợp quy, chất lượng sản phẩm kém… Tại các nơi kiểm tra, Đội quản lý thị trường đã nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh mũ bảo hiểm nên tuân thủ theo qui định của pháp luật. Đồng thời lập biên bản và tịch thu các loại mũ bảo hiểm không rỏ nguồn góc, xuất xứ, không dấu hợp quy, kém chất lượng, xử lý theo qui định của pháp luật.

      Qua đợt kiểm tra, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Đây cũng là giải pháp giúp người tham gia giao thông chọn, mua và sử dụng các loại mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, chất lượng./..