Bộ Thông tin và Truyền thông: Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị

Ngày 9/10, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36 ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội – Ảnh: Minh Châu


Ngoài điểm cầu chính Hà Nội tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông còn có sự tham gia trực tiếp của 17 tỉnh, thành phố phía Bắc, 46 điểm cầu khác ở các địa phương tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến với thành phần là lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, các tỉnh, thành; đơn vị chuyên trách về CNTT, sở Thông tin và Truyền thông; các doanh nghiệp, hiệp hội và các chuyên gia CNTT trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, CNTT là một trong những nền tảng hết sức quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của mỗi quốc gia. CNTT vừa là một thế mạnh, vừa là một ngành kinh tế đối với những quốc gia biết tận dụng, khai thác và phát triển nó. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm ưu tiên ứng dụng CNTT trong đó, Nghị quyết 36 có tính định hướng xuyên suốt cho chiến lược ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông nước ta từ nay đến năm 2030.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức đã phổ biến về tư tưởng, quan điểm, mục tiêu, nhận thức về ứng dụng, phát triển CNTT theo tinh thần Nghị quyết 36, trong đó đề cập đến 6 mục tiêu đến năm 2020 đó là ứng dụng CNTT góp phần quan trọng thực hiện ba đột phá chiến lược; xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông; khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; phát triển công nghiệp CNTT thành ngành kinh tế – kỹ thuật tăng trưởng nhanh và bền vững, có vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức; phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc tế; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo về CNTT.

Sau khi nghe đồng chí Bùi Thế Đức truyền đạt, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã phổ biến tới các đại biểu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về ứng dụng, phát triển CNTT tại Nghị quyết 36 và trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết nhằm chi tiết các giải pháp, nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm cơ sở để các cấp, các ngành, các địa phương vận dụng phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Chương trình hành động trình Chính phủ ban hành trong tháng 10 để sớm triển khai Nghị quyết./.

Nguồn ĐCSVN