Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của báo chí

Báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Ngày 27-10, tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Hội thảo do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội thảo.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của báo chí ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được một số kết quả quan trọng với những dấu ấn nổi bật.
Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị đã nhanh chóng nắm bắt, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Tinh thần đó được lan tỏa trong toàn xã hội dưới rất nhiều hình thức, qua đó góp phần khơi dậy ý chí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Kết quả đó có vai trò đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí tuyên truyền.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của báo chí ảnh 2
Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến trình bày đề dẫn hội thảo. Ảnh VIẾT CHUNG
Đồng chí Trần Doãn Tiến cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài.
Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong đó lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là nòng cốt. Hội thảo này nhằm  góp phần làm rõ thêm nội dung, yêu cầu đặt ra của nền báo chí cách mạng đối với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 trong tình hình mới; từ đó tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị báo chí trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đại dịch Covid-19 đã tác động hết sức nghiêm trọng đến sinh mạng, sức khỏe, đời sống của Nhân dân và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt kinh tế, xã hội của đất nước. Song đến nay Việt Nam bước đầu đã kiểm soát được đại dịch Covid-19 Kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, báo chí. Báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, nhất là trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4. Nhiều tuyến tin, bài, phóng sự để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng độc giả. Trong đó có nhiều tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống dịch bệnh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của báo chí ảnh 3
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lý luận, thực tiễn về con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch Covid-19, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn…. Do đó, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả đồng bộ của ngành Tuyên giáo và các cơ quan chức năng, tạo thành thế trận ngày càng hoàn thiện; hệ thống các cơ quan thông tấn, báo chí là lực lượng tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên cả ba phương diện: nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý. Vì vậy, mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối, hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, (ngày 4-6-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII) về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của báo chí ảnh 4
Quang cảnh hội thảo sáng 27-10. Ảnh: VIẾT CHUNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan báo chí phải chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch.
Sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm, dự báo sát, đúng tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động trực tiếp tới Việt Nam; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho báo chí, góp phần định hướng dư luận. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, trang thông tin điện tử và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội.
Cùng với đó cần thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa  thông  tin chính  thống, “nhân cái đẹp để dẹp cái xấu”, đẩy  lùi tiêu cực, lấn  át các thông tin xấu độc. Bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính trên mặt báo. Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa những mảng sáng, mảng tích cực, các điển  hình cá nhân, tập thể, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các  lĩnh vực, để khơi dậy niềm tin của nhân dân đổi với nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.
“Mỗi cơ quan báo chí cần xác định đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của tòa soạn. Từ đó, xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể, trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan báo chí; mỗi nhà báo là một chiến sĩ mẫu mực, gương mẫu đi đầu nêu tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục có sơ, tổng kết đánh giá kết quả; tổ chức lực lượng mũi nhọn xung kích, tinh nhuệ, nhóm phóng viên chuyên sâu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.

Tại hội thảo, gần 50 tham luận được trình bày và gửi tới hội thảo đi sâu phân tích một số vấn đề lý luận về báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí. Các tham luận đi sâu phân tích yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay. Từ đó khẳng định công tác này là nhiệm vụ khách quan và việc ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW xuất phát từ yêu cầu bảo vệ và bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của báo chí ảnh 5Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh VIẾT CHUNG
Nhiều tham luận trao đổi rất sâu sắc, chân thực về những kết quả thực tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở các Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo chí địa phương.
Các tham luận góp phần khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực vào thành công chung trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các cơ quan báo chí chú trọng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phát huy tốt các chuyên mục, chương trình, chuyên đề, phóng sự, tin bài chuyên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt các chương trình, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác tin giả, thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng, dẫn dắt thông tin chính thống theo quan điểm, đường lối của Đảng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nguồn SGGP