Tiếng nói từ các địa phương 9.12.2022

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CM TIENG NOI TU CAC DIA PHUONG T6 9-12-22.mp3

Tin cùng chuyên mục