Tiếng nói từ các địa phương 27.11.2020

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CM TIENG NOI TU CAC DP THU SAU 27-11-20.mp3

Tin cùng chuyên mục