Tiếng nói từ các địa phương 17.01.2020

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CM tieng noi dia phuong T6 17-1-20 .mp3

Tin cùng chuyên mục