Tiếng nói từ các địa phương 13.9.2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CM TIENG NOI TU CAC DIA PHUONG THU SAU 13-9-19.mp3

Tin cùng chuyên mục