Thời sự sáng 04.02.2023

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/Thoi su sang T7 4-2-23 .mp3

Tin cùng chuyên mục