Phát thanh công nhân 09.11.2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CT Phat thanh cong nhan T7 9-11-19.mp3

Tin cùng chuyên mục