Câu chuyện truyền thanh “Lời Bác dạy khuôn vàng thước ngọc còn đây”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CAU CHUYEN TRUYEN THANH T6 29-7-22 (LOI BAC DAY KHUON VANG THUOC NGOC CON DAY).mp3

Tin cùng chuyên mục