Câu chuyện truyền thanh “Giăng lưới công nhân nghèo”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CCTT T2 29-7-19 (Giang luoi cong nhan ngheo).mp3

Tin cùng chuyên mục