Câu chuyện truyền thanh “Không mất vàng nhờ ai”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/TM CC TRUYEN THANH THU SAU 27-12-19(KHONG MAT VANG NHO AI).mp3

Tin cùng chuyên mục