Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

(THTG)  Ngày 15/8 hàng năm được Nhà nước chọn làm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Nói đến công tác dân vận,  chúng  ta luôn nhớ đến lời  dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“ Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trải  qua lịch  sử 84 năm  thành lập  và phát  triển, công tác dân vận Việt  Nam đã chứng  minh lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh là chân lý trong việc thực hiện vận động quần chúng nhân dân xây  dựng  khối  Đại đoàn kết  toàn  dân tộc.

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác vận động quần chúng. Từ đó, nâng cao được nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng.

3

Để thấy rõ hơn công tác dân vận của tỉnh Tiền Giang, các cấp ủy Đảng lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 41-QĐ/TU của Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang. Qua đó tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến công tác vận động quần chúng. Hàng năm có kế hoạch tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Khối vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn địa phương. Chính quyền các cấp quan tâm đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận. Hoạt động phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động quần chúng ngày càng đồng bộ, đi vào chiều sâu, nhất là việc thực hiện các chính sách có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng hưởng chế độ chính sách, an sinh xã hội và các giai cấp, các tầng lớp nhân dân.

Công tác dân vận theo quan điểm của Chủ tịch  Hồ Chí Minh “Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao”.Trên tinh thần này, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp của tỉnh Tiền Giang luôn được cũng cố. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo ra nhiều mô hình tập hợp đoàn viên, hội viên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Các phong trào thi đua dân vận khéo đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể  như  việc xậy cổng an ninh trật tự tại  huyện Cái Bè, đã giúp  người dân hiệp  lực  phòng  chống  tội phạm, bảo vệ  bình yên xóm làng.

Công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Thực hiện công tác dân vận để nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức trách nhiệm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần làm chủ của nhân dân. Động viên nhân dân phát triển kinh tế theo chính sách và pháp luật nhằm tự mình thoát khỏi đói nghèo, làm giàu chính đáng. Trong những năm qua, Mặt  trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang và các tổ chức thành viên của Mặt  trận  thực hiện tốt công tác dân vận, do đó  đã vận động “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh Tiền Giang trên 72 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này  xây dựng 4.630 căn nhà Đại đoàn kết. Thực hiện 45 dự án hỗ trợ  vốn cho 435 lượt hộ nghèo, góp phần tạo điều kiện để hộ nghèo vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống.  Tổ chức tặng  quà  cho  người nghèo;  trao học bổng  cho  học sinh nghèo vượt  khó học giỏi, góp phần thực hiện an sinh  xã hội. Công tác dân vận rất  quan trọng trong việc xây  dựng  khối Đại đoàn kết  toàn dân tộc.  Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, do đó  các tôn giáo  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  luôn đòan kết với  nhà nước  thực hiện mục tiêu  “ sống  tốt đời  đẹp đạo”, thực hiện  các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật  của Nhà nước. Điển hình như xã Xuân Đông  của huyện Chợ  Gạo, phần lớn người dân theo đạo Công  Giáo, nhờ  công  tác dân vận tốt,  những người  có  đạo và không  có  đạo tại địa phương cùng đoàn kết xây dựng quê  hương.

Nhìn chung trong những  năm qua, chính quyền các cấp quan tâm phối hợp chặt chẽ với hệ thống dân vận để tuyên truyền, tập hợp nhân dân, huy động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, khắc phục khó khăn do tác động của tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế và thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhờ tạo được sự đồng thuận trong xã hội nên đã triển khai, đầu tư nhiều dự án xây dựng hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững. Hoạt động văn hóa – thể thao, thông tin đại chúng được phát triển đến các vùng nông thôn, vùng sâu.

Trong công  tác dân vận, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính, đi đôi với nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở theo Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hàng năm, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức  tổng kết và phát động chuyên đề thi đua “thực hiện quy chế dân chủ và Dân vận khéo, Dân vận chính quyền”. Việc triển khai đề án xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo tiền đề để tiếp tục huy động nguồn lực phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn hoá, xây dựng nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bền vững.

Những năm qua hệ thống công  tác dân vận của  tỉnh Tiền Giang có sự phối hợp tốt với các ngành  hữu quan. Do đó vận động, tập họp được quần chúng nhân dân hướng  đến các  mục tiêu  xây  dựng  khối  Đại đoàn kết  dân tộc.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường; công tác phối hợp giữa chính quyền với khối Dân vận các cấp được chú trọng,  thực hiện chuyên đề thi đua “thực hiện quy chế dân chủ và Dân vận khéo, Dân vận chính quyền” đã tác động tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, hiệu quả hoạt động công cụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Công tác nắm tình hình và thực hiện các chính sách về tôn giáo, dân tộc được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện nhất quán sẽ  góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Công Luận